PRÁZDNINY U KRAJANŮ

Turistika v českých vesnicích rumunského BANÁTU


 DOMŮ|VESNICE |HISTORIE |TRADICE |FOTOGALERIE |MÍSTOPIS |KNIHY, MAPY|ČLÁNKY|PODNIKÁNÍ|DOPRAVA|PIVO|PENÍZE|POMOC

TURISTIKA |CYKLOTURISTIKA|UBYTOVÁNÍ|STRAVOVÁNÍ|RYBAŘENÍ|ZÁJEZDY|DÁRKY |ZÁSADY CHOVÁNÍ| AMBASÁDY|SLOVNÍČKY


Návštěva představitelů župy Caras - Severin v České republice

Ing. Ivo Šašek

 
Převzato z www.posumavi.jz.cz.

Ve dnech 4.4. - 8.4.2006 navštívila Českou republiku delegace českých krajanských spolků a představitelů župy Caras - Severin Českou republiku. Delegaci vedli poslanec rumunského parlamentu za DSSCR Adrian Miroslav Merka, místopředseda župní rady Horia Imiria a ekonomický náměstek župní rady Victor Naidan.

Návštěva krajanů se uskutečnila za asistence společnosti Člověk v tísni při České televizi o.p.s., která pro ministerstvo zahraničních věcí vykonává některé činnosti na podporu české komunity v rumunském Banátu. Návštěva se uskutečnila z iniciativy České jihobanátské pobočky DSSCR, kterou zastupovali předseda František Draxel, místopředseda František Roch a předseda místní organizace Eibenthal Emil Flaška. Hosty doprovázel po dobu jejich pobytu v České republice pan Ivo Dokoupil z výše jmenované společnosti. O částečnou logistickou podporu návštěvy v Plzeňském kraji byla společností Člověk v tísni při České televizi o.p.s. požádána Úhlava o.p.s.

První část návštěvy se odehrála v Praze, kde byla delegace přijata místopředsedou Senátu panem Petrem Pihartem a ministrem zahraničních věcí panem Cyrilem Svobodou. Jednání se odehrála i na ministerstvu zemědělství, kde ředitelé odborů panové Jiří Hladík a Tomáš Kreutzer diskutovali nejen na téma současné problematiky rozvoje venkova a jeho finacování, ale i hovořili o zkušenostech s předvstupními programy a iniciativami SAPARD a Phare.

Další den strávili krajané v Brně na zemědělském, lesnickém a veterinárním veletrhu TechAgro 2006. Odborným průvodcem jim byl pan Jiří Pospíšil z Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně za asistence pánů Ivo Šaška ze společnosti CompAct Bohemia s.r.o. a Romana Novotného z firmy STROM Praha a.s.

V pozdních odpoledních hodinách se delegace přemístila do Eurocampu v Běšinech, který se stal v regionu jejím hlavním stanem. Při neformální pracovní večeři podávané starostou obce panem Františkem Vlčkem se hosté seznámili s historií obce Běšiny a fungováním iniciativ Interreg a Phare v rámci Euroregionu Šumava.

První den pobytu delegace v regionu byl věnován Plzeňskému kraji. Nejprve krajany přivítal předseda Místní akční skupiny Pošumaví a starosta města Švihov pan Václav Petrus. Beseda se zaměřila především na organizační strukturu obcí a obecních úřadů, jejich zapojení do mikroregionů a akčních skupin a z toho plynoucí možnosti financování především infrastruktury. Oboustranná diskuse se týkala i problematiky základního školství, přístupu k informacím a případné možnosti budoucí spolupráce na společných nebo zrcadlových projektech. Pan starosta Petrus nabídl možnost zprostředkování kontaktů na případné partnerské školy v regionu působnosti MAS Pošumaví, pokud bude o takovouto spolupráci ze strany českých krajanů zájem. Součástí návštěvy byla i prohlídka realizovaných projektů ve Švihově z evropských, státních a krajských peněz. V době návštěvy probíhala rekonstrukce náměstí včetně infrastruktury, takže hosté měli možnost vidět vlastní realizaci projektu v jeho průbehu. Je samozřejmé, že stranou zájmu nezůstal ani vodní hrad a budovaná protipovodní opatření.

Ze Švihova se krajané přemístili do Plzně, kde byli přijati náměstkyní hejtmana Plzeňského kraje paní Olgou Kalčíkovou. Po vzájemném představení župy Caras - Severin a Plzeňského kraje se diskuse zaměřila na otázky správního řízení regionů v České republice v Rumunsku, financování regionálních projektů. Rumunská strana rovněž naznačila zájem o další výměnu zkušeností z projektování s Plzeňským krajem. První konkretní případ spolupráce se odehrál přímo na setkání, kdy paní náměstkyně Olga Kalčíková předala přítomnému zástupci společnosti Člověk v tísni při České televizi o.p.s. 10 počítačů, jako dar Plzeňského kraje pro školy s českým vyučováním v Banátu. Diskuse pokračovala i na pracovním obědě podávaném paní náměstkyní a byla zaměřena na představy Plzeňského kraje o rozvoji infrastruktury v novém plánovacím období Evropské unie.

V odpoledních hodinách se delegace přemístila do obce Kasejovice, kde byla očekávána starostkou obce paní Marií Čápovou. Paní starostka znala některé hosty ze svých cest do Banátu, několik obyvatel Kasejovic je původem z Banátu a podnikatelé z Kasejovic rozšířili některé své aktivity do obce Gernik, kterou v delegaci zastupoval pan místostarosta Václav Pěček.

Ve večerních hodinách oficiální program pokračoval prohlídkou Eurocampu Běšiny, vybudovaného převážně z prostředků Phare a SAPARD se zasvěceným výkladem pana Františka Vlčka. Obě strany se dohodly, že v případě zájmu vybudovat podobné zařízení v Rumunsku, bude česká strana v rámci svých možností nápomocna při vypracování podnikatelského záměru.

Následoval přesun na Western Ranč v Podolí, kde jeho majitelka paní Soňa Tomášková, seznámila návštěvu s netradičními možnostmi agroturistiky, které by bylo možno realizovat i v Rumunsku. V rámci prohlídky se hosté seznámili nejen se stavbami a zvířaty, ale i shlédli ukázky dovedností s pasteveckým bičem a lasování.

Poslední den návštěvy byl věnován městu Klatovy. Hned ráno přijal delegaci v historických částech radnice starosta města pan Karel Mráz v doprovodu místostarostky Klatov paní Věry Tomaierové. Beseda se tentokrát kromě ekonomických otázek zaměřila i na historii osídlení a současný vývoj české menšiny v Banátu. Pánové Draxel a Roch informovali představitele města o nynějších sociologických, demografických a ekonomických problémech české menšiny. Představitelé města nabídli možnost předávání zkušeností s projektováním, mimoškolním vzděláváním a s financováním přímo nebo prostřednictvím neziskových organizací, které návštěvu pomáhaly zorganizovat.

Posledním bodem oficiální části návštěvy byla prohlídka Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech. Se zaměřením školy a jejím vybavením hosty seznámil její ředitel Pavel Honzík. Otázky byly směrovány především na spolupráci se společností Úhlava o.p.s. v oblasti technického zabezpečení vysokoškolského studia v Klatovech a aktivity školy pro získání dalších finančních prostředků například členstvím v Místní akční skupině Pošumaví. Obě strany se shodly na tom, že by bylo pro další konkrétní spolupráci prospěšné, aby Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech navázala partnerské vztahy s podobným zařízením v župě Caras - Severin.

Z uvedeného přehledu vyplývá, že první oficiální návštěva představitelů župy Caras - Severin a krajanského spolku v jižním Banátu v jihozápadních Čechách, ukázala celou řadu možností spolupráce mezi oběma regiony a občany v nich žijícími. Bude záležet jen na vůli obou stran, jak se podaří do budoucna navržené záměry realizovat.


 

Během svého pobytu u krajanů se chovejte jako pozorní, uctiví a nenápadní hosté, abyste příliš nenarušili unikátní atmosféru českých vesnic. Vaše návštěva v roli platícího turisty by měla být pro krajany i pro nádhernou přírodu Banátu přínosem.


V rámci projektu rozvoje agroturistiky pro Společnost Člověk v tísni zhotovil Ivo Dokoupil. 

© Společnost Člověk v tísni, 2006