PRÁZDNINY U KRAJANŮ

Turistika v českých vesnicích rumunského BANÁTU


 DOMŮ|VESNICE |HISTORIE |TRADICE |FOTOGALERIE |MÍSTOPIS |KNIHY, MAPY|ČLÁNKY|PODNIKÁNÍ|DOPRAVA|PIVO|PENÍZE|POMOC

TURISTIKA |CYKLOTURISTIKA|UBYTOVÁNÍ|STRAVOVÁNÍ|RYBAŘENÍ|ZÁJEZDY|DÁRKY |ZÁSADY CHOVÁNÍ| AMBASÁDY|SLOVNÍČKY


Návštěva delegace Plzeňského kraje v Banátu

Ing. Ivo Šašek, CSc., člen správní rady Úhlava o.p.s.Rumunský Banát se v poslední době stále více v České republice dostává do podvědomí jako region, kde žijí již téměř 200 let naši krajané. Stále více našich lidí vyhledává tuto lokalitu jako místo odpočinku od každodenního stresu, jako místo, kde dokáže žít bez nadstandardních civilizačních vymožeností a zároveň i jako místo s přátelskými a velmi komunikativními lidmi, kteří mají stejné dobré i špatné vlastnosti jako ostatní Češi. Tento turistický boom do před 20 lety téměř nepřístupné oblasti na hranicích se Srbskem s sebou nese i celou negativních jevů z nichž asi nejmarkantnější je alkoholová turistika za levnou slivovicí a s tím spojené zneužívání místní pohostinnosti. Je známa i celá řada příkladů konkrétní pomoci, která byla krajanům poskytnuta v dobré víře, ale která díky neznalosti místních podmínek, vztahů mezi krajany a někdy i jejich odlišnému uvažování se minula účinkem.

Na druhé straně existuje celá řada příkladů koordinované pomoci, která pomohla alespoň částečně vyzdvihnout místní vesnice z hlediska infrastruktury nad úroveň některých okolních rumunských obcí. Místní školy jsou mnohdy technicky lépe vybaveny než některé malotřídky na českém venkově. Největší podíl na této skutečnosti má nezisková organizace Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s., která za finanční podpory ministerstva zahraničních věcí České republiky koordinuje různé formy spolupráce mezi krajanskou komunitou a jejich historickou vlastí. Z popudu Mgr. Ivo Dokoupila asistenta této společnosti pro českou komunitu v Rumunsku se do v rámci svých možností do spolupráce zapojila i klatovská společnost Úhlava o.p.s. Vzhledem k tomu, že část české komunity má své kořeny v západních Čechách a celá řada krajanů se tam dnes vrací za prací, bylo logické, že obě neziskové organizace oslovily Plzeňský kraj, jako představitele samosprávy, který by mohl celou řadu projektů zaštítit.

Díky osobní iniciativě náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje Mgr. Olgy Kalčíkové se podařilo uskutečnit několik společných akcí nejen s krajany, ale i župou Caras - Severin, do které obce s českou komunitou spadají. Jednalo se především o návštěvu představitelů Demokratického svazu Slováků a Čechů v Rumunsku na jaře roku 2006, na které došlo k prvním kontaktům mezi všemi partnery. Delegace navštívila některé obce, kde se realizovaly projekty financované z prostředků Evropské unie, seznámila se s fungováním Místní akční skupiny Pošumaví a byla přijata ředitelem Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech Ing. Pavlem Honzíkem. V závěru této návštěvy bylo v rámci přijetí delegace paní náměstkyní hejtmana Olgou Kalčíkovou dohodnuto, že Plzeňský kraj poskytne prostřednictvím společnosti Člověk v tísni o.p.s. 12 počítačů banátským školám, ve kterých se učí české děti. Zároveň paní náměstkyně Olga Kalčíková přislíbila pomoc při proškolení jednoho zaměstnance župy na krajském úřadě, který by se zabýval přípravou projektů Evropské unie. Tato pracovní návštěva se uskutečnila na podzim roku 2006 a pan Sourec Rudi absolvoval díky spolupráci všech třech partnerů třínedělní stáž, při které se měl možnost seznámit s přípravou projektů jak na úrovni obecních samospráv a Plzeňského kraje, tak i na úrovni neziskového sektoru a školství.

Na podzim roku 2006 navštívila Plzeňský kraj další delegace župy Caras - Severin vedená jejím viceprezidentem Dumitru Tilicou Parvulescem, která se aktivně zúčastnila veletrhu cestovního ruchu ITEP 2006 v Plzni. Při této návštěvě došlo i k pozvání pana hejtmana Plzeňského kraje a dalších jeho představitelů do župy.

Na základě tohoto pozvání rozhodla Rada Plzeňského kraje vyslat do župy Caras - Severin a do krajanských obcí delegaci slouženou ze všech třech spolupracujících partnerů, která by cestu pana hejtmana připravila. Delegaci vedla náměstkyně hejtmana Mgr. Olga Kalčíková a z volených představitelů se jí zúčastnil radní Plzeňského kraje Ing. Jiří Kalista. V rámci čtyřdenního programu proběhla jednání jak s nejvyššími představiteli župy Caras - Severin v čele s jejím prezidentem Iosifem Secasanem, tak s představiteli krajanských sdružení a s krajany v obcích Bigr, Svatá Helena, Gernik a Rovensko. Delegaci přijal za přítomnosti zástupců krajanských sdružení i starosta lázní Baile Herculane.

Všechny rozhovory se vyznačovaly bezprostředností a otevřeností. K vzájemnému poznání posloužilo i to, že delegace bydlela stejně jako ostatní čeští turisté v rodinách krajanů a měla tak možnost poznat život v Banátu po neformální stránce.

Chybějící pracovní příležitosti, zavření okolních dolů, nedostatek informací o možnostech podnikání, odlehlost některých vesnic nutí především mladé lidi k odchodu z Banátu především do České republiky. Pomoc státu, samospráv, neziskového sektoru nebo podnikatelů není a nebude jednoduché nasměrovat tak, aby skutečně zabránila vysídlování a postupnému vymírání české komunity v Banátu. Přestože se podařilo najít styčné body pro spolupráci, jak na úrovni župy Caras - Severin a Plzeňského kraje, tak i na úrovni komerčních a neziskových partnerů především v oblasti cestovního ruchu, společných i zrcadlových projektů regionálního rozvoje a ve vzdělávání a připravit tak cestu pana hejtmana MUDr. Petra Zimmermanna v srpnu letošního roku zůstává otevřená jedna otázka. Podaří se v rámci politiky vyrovnávání regionů udržet krajanskou komunitu v Banátu či nikoliv. Konkrétní zkušenosti a poznatky z tohoto překrásného regionu nad Dunajem ukazují, že tato otázka se právě zodpovídá. Partnerská pomoc z vlasti může krajanům ukázat různé možnosti řešení. Odpověď je ale pouze jen a jen a na nich.


 

Během svého pobytu u krajanů se chovejte jako pozorní, uctiví a nenápadní hosté, abyste příliš nenarušili unikátní atmosféru českých vesnic. Vaše návštěva v roli platícího turisty by měla být pro krajany i pro nádhernou přírodu Banátu přínosem.


V rámci projektu rozvoje agroturistiky pro Společnost Člověk v tísni zhotovil Ivo Dokoupil. 

© Společnost Člověk v tísni, 2006