[template/top.htm]

Možnosti podnikání v župě Caraş-Severin
zpracovala Lenka Švihlová, Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje (www.rhkpk.cz)

 

Všeobecná charakteristika

Župa Caraş-Severin představuje zajímavou příležitost k investování pro české firmy nejen díky kulturní a jazykové blízkosti české menšiny, jež zde žije, nýbrž také díky dlouhodobé průmyslové tradicí ještě z dob Rakousko-Uherska. Město Reşiţa jako hlavní město župy představuje nejstarší průmyslové centrum v Jihovýchodní Evropě, konkrétně v odvětvích jako je metalurgie nebo výroba čí zpracování železa a oceli. Průmysl je zde zastoupen od těžkého průmyslu, stavebnictví po průmysl textilní. Region disponuje širokou škálou nerostného bohatství, jmenovitě se zde nachází možnosti pro těžbu mramoru, mědi, žuly, štěrku, písku, andezitu. Tato oblast sousedící se Srbskem utrpěla dlouhá léta například v rozvoji infrastruktury, kdy se v důsledku války v bývalé Jugoslávii a dlouho poté téměř vůbec neinvestovalo do stavby a opravy silnic. Od roku 2004 se tato situace změnila a rozšiřují se sítě silnic, opravují se staré, zvedá se úroveň celé infrastruktury a zlepšuje se napojení na internet a vůbec dostupnost jednotlivých měst a vesnic pro rozvoj obchodu a průmyslu. 

Výhody regionu, župy Caraş-Severin můžeme shrnout do dvou rovin:

 • komparativní výhody:
  - zmiňované přírodní zdroje, human ressources (například v přístavním městě na Dunaji, v Moldova Nouă – velký výskyt kvalifikovaných pracovních sil, výhoda spojení s velkými městy na Dunaji a Černým mořem)
  - socio-kulturní (pracovitost, fungující public-private partnership – čili poskytování veřejných služeb prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru, jež lze využít zejména při realizaci společných projektů v rámci bilaterálních dohod)
  - vytvořená legislativa v oblasti obchodu a životního prostředí
  - podkapitalizovanost trhu, podprůměrné náklady na mzdy – atraktivnost především pro zahraniční investory
   
 • kompetitivní výhody:
  - kompetitivita v rámci celoevropského měřítka, která je určena úrovní globální kompetitivnosti a podporována domácími a zahraničními srovnávacími výhodami relevantními pro regionální rozvoj a obchod

   

Důvody pro investice do Rumunska:

 • nízké ceny nemovitostí
 • členství země v NATO a EU
 • stále oblíbenější turistická destinace
 • široký úhel zahraničních investic
 • nízké životní náklady

Pozn.:
Například Holandsko investovalo za posledních 14 let více než 18,5 bilionu dolarů

do následujících sektorů:
 

- těžba a zpracování ropy

- výroba cementu

- spotřební průmysl

- služby mobilních operátorů

- finančnictví a bankovnictví
 

Výhody Banátu, který je součástí župy, můžeme shrnout takto:

 • čeští krajané – bez jazykové a kulturní bariéry (stejná národní identita)
 • levná pracovní síla

Dále například můžeme zmínit rumunskou zrychlující se dynamiku ekonomického růstu (oscilace růstu HDP kolem 7%) mezi další aspekty pro odůvodnění výběru daného teritoria. Dalším faktem je také odbourání dovozních překážek po vstupu Rumunska do EU (od 1.1.2007). Důležité je mimo jiné také již vytvořené dobré vztahy mezi ČR, konkrétně zejména Plzeňským krajem a touto župou, kde se vyskytuje široká nabídka spolupráci v rámci nadnárodních projektů ať už na úrovni institucí či podniků, kde si obě dvě země, respektive oba dva regiony mohou utvořit partnerství pro čerpání evropských fondů pro vzájemný rozvoj obou teritorií.

Atraktivní rumunský trh láká čím dál více zahraničních investorů a přímé zahraniční investice v rámci teritoria celé země neustále rostou. Přesto je odborníky ohodnocen stále ještě za podkapitalizovaný, což znamená, že je v Rumunsku nadále aktuální široké pole možností k investování a podnikání. Po celkovém průzkumu dané oblasti, bylo zjištěno, že v župě Caraş-Severin již funguje 11 společností s českým kapitálem, zároveň že župa je řazena v rámci výše toku zahraničních investic na 15. místo z celkového počtu 42 rumunských žup.


župa Caraş-Severin
 

- župa (jako náš kraj) má kolem 360 000 obyvatel

- v župě se nachází 5 ze 6 ryze českých vesnic

- území je řídce osídlené a většinou hornaté
- v župě je 11 společností s českým kapitálem

- župa je na 15 místě v Rumunsku z hlediska výše zahraničních investic

- má velký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu a těžbu dřeva, jeho zpracování a pro těžbu nerostů a rud

- prioritou pro rozvoj župy je proto dřevozpracující průmysl a rozvoj cestovního ruchu (pásmo hor Semenic, Dunajská soutěska)
- potřebné jsou investice zejména do infrastruktury, zpřístupnění lesů a zároveň vylepšení technologií, investice do těžby nerostů, přičemž nejzajímavější je například mramor a jeho zpracování

- župa má zájem o vybudování cementárny

- seznam odvětví nejvíce zastoupených v župě: hutnictví, strojírenství, dřevozpracující průmysl (výroba nábytku, dřevotřísky), turistika, lázeňství, doprava, stavebnictví a výroba stavebních materiálů (také se těží mramor, písky, žula, štěrk, andezit atd.)


 

kontakt:

Judetul Caraş-Severin (Župní rada župy Karaš Severin)
Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1
Reşiţa 320084
Caraş-Severin

Tel.: +40 255 212 498

Fax: +40 255 220 096

E-mail: dialog@prefcs.ro

Web: www.prefcs.ro

 

Kontaktní osoba pro české partnery

Rudi Sourec (Odbor projektů EU)
Tel.: +40 755 078 706
E-mail: carolrudi@yahoo.com
 

Hospodářská komora župy

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Caraş-Severin

Str. Petru Maior nr. 71

Reşiţa, Caraş-Severin

320111 România

Tel.: +40 255 215 829

Tel.: +40 255 220 114

E-mail: ccia@ccia-cs.ro

Web: www.ccia-cs.ro

 

 

Město Reşiţa (Rešica)

- župní (krajské) město župy Caraş-Severin (Karaš Severin)

- město má bohatou průmyslovou historii, byla zde vyrobena první lokomotiva v Rakousku – Uhersku

ve městě se nachází slévárny a navazující strojní průmysl

- největší podnik je UCM Rešica (www.ucmr.ro, UCMR, dříve měl až 15000 zaměstnanců, podnik založen 1771, silná tradice, v roce 2004 se švýcarskému investorovi povedla privatizace, z podniku je budována silná moderní společnost)

- Hutě TMK-Rešica (www.csresita.ro, v roce 2004 firmu převzal ruský investor www.tmk-group.com, management je rumunský, snaží se o racionalizaci, závod produkuje podobný sortiment jako Nová Huť v Ostravě, vyrábí velmi kvalitní ocelové trubky, hlavně na export - vyvážejí do PL, IT, US atd., podnik má v současné době v Rešici 1300 zaměstnanců)

 
kontakt:

P-ţa 1 Dec 1918 Nr. 1A
Reşiţa, 320084
Tel: +40 255 215 314
Fax: +40 255 215 314
E-mail: primar@primariaresita.ro
Web: www.primaria-resita.ro

 

Kontaktní osoba pro české partnery

Rudi Sourec (Odbor projektů EU)

Tel.: +40 755 078 706
E-mail: carolrudi@yahoo.com


Město Moldova NouĂ

- přístav na Dunaji, značná nezaměstnanost

- kvalifikované pracovní síly (zaměstnanci bývalých měděných dolů)

- město nabízí uvolněné prostory k zainvestování, většinou po zrušených státních podnicích minulého režimu

- v okolí města se nacházejí dvě české vesnice: Svatá Helena (12 km) a Gerník (14 km)

- ve městě již několik let úspěšně působí česká firma helenského rodáka Josefa Kuny, která zaměstnává asi 140 lidí

- v případě zájmu o podnikání na území města se obracejte přímo na starostu města
 

kontakt:

Primăria Oraşului Moldova Nouă

Str. N. Bălcescu, Nr. 26

Tel.: 0040 255 540 997

Fax.: 0040 255 540 759

Web: www.moldova-noua.ro

Primár (starosta) města

Dr. Ing. Chisăliţă Ion

E-mail: pmn_invest@yahoo.com
 


 

Během svého pobytu u krajanů se chovejte jako pozorní, uctiví a nenápadní hosté, abyste příliš nenarušili unikátní atmosféru českých vesnic. Vaše návštěva v roli platícího turisty by měla být pro krajany i pro nádhernou přírodu Banátu přínosem.


V rámci projektu rozvoje agroturistiky pro Společnost Člověk v tísni zhotovil Ivo Dokoupil. 

© Společnost Člověk v tísni, 2006

[template/bottom.htm]