Česká vesnice Svatá Helena je ohrožena výstavbou 21 větrných elektráren v bezprostředním okolí

 
 

Satul ceh Sfanta Elena este in primejdie datorita constructiei a
21 de centrale eoliene in imediata apropiere a acestuia
.

The Czech village of Svatá Helena is endangered by the building-up of
21 aerogenerators in the neareast surrounding

Média o větrných elektrárnách

Video ze stavby (9. 4. 2012)

 

Firma Enel Green Power Romania s.r.l. zahájila v těsné blízkosti české krajanské vesnice Svatá Helena v župě Caras Severin bezohlednou výstavbu 21 větrných elektráren. Tento projekt ohrozí existenci unikátní české komunity, jejíž ekonomika je postavená na bio-zemědělství a na šetrném cestovním ruchu a je podporován půjčkou 200 milionů euro od Evropské investiční banky. Dojde k likvidaci dosud plně nevyužitého potenciálu cestovního ruchu založeného na ekologickém zemědělství a neporušené krajině přírodního parku Železná vrata, který má za cíl chránit přírodu Dunajské soutěsky. Hrozí zánik české vesnice, která vznikla v roce 1823.

 

Elektrárny budou umístěny v bezprostřední blízkosti vesnice (viz. plánek), budou mít výkon 3 MW každá a budou 140 m vysoké. Ve vesnici tak nebude místo odkud by stožáry nebyly vidět a slyšet. Budou vydávat všude dobře slyšitelný zvuk  a podle posledních výzkumů jsou zdrojem i infrazvuku, který způsobuje stresy a bolení hlavy.  300 obyvatel vesnice nemá šanci se ubránit finančně mocné italské firmě Enel a navíc v prostředí slabé rumunské demokracie. Projekt je zcela absurdně plánován na evropsky významném území Přírodného parku Železná vrata, kde je zpřísněný režim ochrany přírody (viz. plánek území kolem Coronini, červená území jsou pod plnou ochranou, zelená pod omezenou) a území je zařazeno do evropského systému ochrany přírody Natura 2000. Energie, která bude vyrobena za cenu zničení mimořádně zachovalého území (viz. foto1. foto2) a za cenu zničení 190 let staré vesnice Svatá Helena jistě není ekologická.

 

 

Existence české komunity ve Svaté Heleně je ohrožena jako nikdy předtím! Do dnešních dnů si zde díky izolovanosti čeští krajané zachovali české zvyky, jazyk i kulturu a daleko od domova tak vznikla světově zcela unikátní komunita podobná kulturnímu endemitu vyskytujícímu se pouze v Dunajské soutěsce. Do její záchrany investovala česká vláda doposud kolem 2 mil Euro, v posledních letech významně podpořila rozvoj šetrného cestovního ruchu a drobného podnikání. Šetrný cestovní ruch se díky české podpoře v celé dunajské soutěsce rozvíjí pouze v českých vesnicích, ročně sem zavítá na 6 000 českých turistů. Další existence Svaté Heleny je ale významně narušena rozsáhlými terénními pracemi a vyhlídky na budoucnost uprostřed stožárů, které odeženou turisty, jsou neradostné.

 

 

Zoufalí obyvatelé vesnice odeslali dopis velvyslanectví České republiky v Bukurešti se žádostí o pomoc (fotokopie dopisu), čeští občané protestují dopisy zasílanými rumunskému Ministerstvu životního prostředí a Župní radě Caras Severin a poslanci rumunského parlamentu za české menšiny Adriánovi Merkovi. 

 

Italská firma ENEL se několikrát pokoušela koupit od obce pozemky (takzvaná hutvajda - společné pastviny), díky statečnosti českého zastupitele Petra Hrůzy se jim to ale doposud nepodařilo. Podepsaná smlouva o pronájmu nutí Enel přispívat do obecního rozpočtu částkou 2500 Euro z každého z devíti generátorů, které budou na obecním pozemku. Polovina částky ale patří Rumunům z Coronini, takže Svatá Helena obdrží za výstavbu 21 elektráren ve svém okolí asi jen 282 000 Kč ročně.  Zbytek elektráren stojí na soukromých pozemcích, které důvěřiví vesničané prodali ENELu za minimální ceny (od 400 Euro za hektar). Takřka všechen zisk tedy skončí v pokladně investora a managementu, vesničané kteří budou trpět přítomností elektráren a dopadem jejich provozu na úbytek turistů a zhoršené životní prostředí, dostanou jen promile zisku.

 

Další projekty se chystají v okolí českých vesnic Gerník (33 větrných elektráren) a Rovensko a kolem města Moldoua Noua. První elektrárny již stojí u města Oravita.

 

O problému větrných elektráren natočila Česká televize krátký dokument.

 

 

Jak můžete pomoci vy?

 

 • Informujte se o projektu společnosti Člověk v tísni o.p.s., jehož cíle jsou přesně opačně než cíle stavitelů větrných elektráren - pomoci zachovat unikátní českou komunitu a její stejně unikátní životní prostředí. Více informací najdete zde.
   

 • Podepište petici proti výstavbě!  
   

 • Pomozte zachránit Svatou Helenu odesláním dopisu (stačí mailem) panu poslanci
  Adriánovi Merkovi, na rumunské MŽP a Župní Radě Caras Severin.
  Kopii mailu zašlete prosím na adresu koordinátora české pomoci krajanům.
  Stačí když text zkopírujete, vložíte do mailu a pošlete na tyto adresy:

  adrian_miroslav@yahoo.com; srp@mmediu.ro; presedinte@cjcs.ro; cjcs@cjcs.ro;
  ufficiostampa@enel.com; gerardo.orsini@enel.com;
  ivo.dokoupil@tiscali.cz

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Poslanecká sněmovna Bucuresti

Demokratická strana Slováků a Čechů v Rumunsku

Pan poslanec

Adrián Merka

adrian_miroslav@yahoo.com

 

Ministerstvo životního prostředí

Bucuresti

srp@mmediu.ro

 

Župní rada Caras Severin

prezident Rady Sorin Frunzaverde

Resita

 

 

Vážený pane poslanče,
vážené ministerstvo
vážený pane prezidente Župní Rady

se znepokojením jsem se dozvěděl (a), že firma ENEL Green PowerRomania s.r.l. zahájila výstavbu 21 větrných elektráren v bezprostřední blízkosti české vesnice Svatá Helena v župě Caras Severin a další výstavba je plánována kolem českých vesnic Gerník a Rovensko. Domnívám se, že takovýto hrubý zásah do života vesnic, kde většina obyvatel se živí bio-zemědělstvím a šetrným cestovním ruchem (agroturistikou), představuje ohrožení další existence této unikátní české komunity. Česká republika investovala nemalé prostředky aby se pokusila krajanské vesnice v Banátu zachovat pro další generace jako odkaz 180 leté práce českých předků a bylo by proto tragédií, kdyby zanikly z důvodů prosazování zájmů energetických gigantů. Navíc je zřejmé, že energie vyrobená za cenu likvidace ekologicky hospodařících vesnic není v žádném případě „zelená“.

Žádám proto předsedu politické organizace zastupujícící zájmy české menšiny v Rumunsku  pana poslance Adriana Merku, aby se obrátili na rumunskou vládu s žádostí o zastavení projektu, protože by jeho dokončení vedlo k zániku české komunity ve vesnicích Svatá Helena, Gerník a Rovensko. Současně je žádáme, aby na rumunském Ministerstvu životního prostředí požadoval přezkoumání povolovacích procedur projektu, protože podle dostupných informací se plánované větrné elektrárny budou nacházet v chráněné zóně Národního parku Železná vrata a je podezření že došlo k porušení rumunských zákonů při povolování stavby.

Žádám rumunské Ministerstvo životního prostředí v Bukurešti, aby u tohoto projektu  přezkoumalo dodržování evropských dohod o ochraně životního prostředí, především závazky Rumunska vyplývající ze smlouvy Natura 2000.

Žádám Župní radu župy Caras Severin, kde se nacházejí zmíněné tři vesnice, aby přezkoumala povolovací procedury, které předcházely stavbě. Česká menšina je nedílnou součástí obyvatelstva župy a má stejná práva na ochranu svých zájmů jako další menšinové národnosti

Jméno a příjmení.

 

Stimate domnule deputat
Stimate minister
Stimate domnule preşedinte al Consiliului Judeţean


Am aflat cu îngrijorare că firma Enel Green Power Romania s.r.l. a început construcţia a 21 de centrale eoliene în imediata apropiere a satului Sfânta Elena din judeţul Caraş-Severin locuit de minoritatea cehă şi o altă construcţie este planificată în apropierea satelor Ravensca şi Gârnic, locuite de cetăţeni de naţionalitate cehă. Cred că o astfel de intervenţie în existenţa de zi cu zi a satului, în care majoritatea locuitorilor îşi câştigă existenţa din bio-agricultură şi turism rural (agroturism), reprezintă o ameninţare a existenţei în viitor a acestei comunităţi unice. Republica Cehă a investit mijloace financiare importante în încercarea de a conserva satele cu comunitate cehă din Banat pentru viitoarele generaţii drept moştenire a 180 ani de muncă a strămoşilor lor şi de aceea, ar fi o mare tragedie dacă acestea ar dispărea, în favoarea promovării intereselor giganţilor energetici. Mai mult, este evident faptul că, energia produsă în schimbul lichidării satelor cu gospodărire ecologică, nu este sub nici o formă ,,ecologică".

 

De aceea, solicit preşedintelui Organizaţiei politice care reprezintă interesele comunităţii cehe din România, domnului deputat Adrian Merka, să se adreseze Guvernului României cu cererea de stopare a acestui proiect, pentru că în caz extrem, finalizarea acestuia ar putea duce chiar la dispariţia comunităţii cehe din satele Sfânta Elena, Gârnic şi Ravensca. Totodată, îi cerem să solicite la Ministerul Mediului verificarea procedurilor de aprobare a proiectului, deoareace, conform informaţiilor accesibile, construirea centralelor eoliene este planificată în zona protejată a Parcului Naţional Porţile de Fier şi deci există suspiciuni că, prin autorizarea construcţiei, s-a produs o încălcare a legislaţiei române.

 

De asemenea, cer Ministerului Mediului din Bucureşti, ca să verifice la acest proiect respectarea Convenţiei europene referitoare la protecţia mediului înconjurător, în special angajamentul României rezultat din cele două directive europene referitoare la reţeaua Natura 2000.

 

Cer Consiliului Judeţean Caraş-Severin, judeţ de care aparţin cele trei sate mai sus menţionate, să verifice procedurile de autorizare care au precedat construcţia. Comunitatea cehă este parte integrantă a populaţiei judeţului şi are aceleaşi drepturi la ocrotirea intereselor proprii ca şi celelalte comunităţi minoritare.


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Těžké stroje pracují kolem Svaté Heleny na území Národního parku Železná Vrata dnem i nocí:

 

 

 

Během svého pobytu u krajanů se chovejte jako pozorní, uctiví a nenápadní hosté, abyste příliš nenarušili unikátní atmosféru českých vesnic. Vaše návštěva v roli platícího turisty by měla být pro krajany i pro nádhernou přírodu Banátu přínosem.

V rámci projektu rozvoje šetrné turistiky pro společnost Člověk v tísni o. p. s. zhotovil Ivo Dokoupil
 (ivo.dokoupil zavináč tiscali.cz).
Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů veřejné diplomacie..

© Společnost Člověk v tísni o.p.s., 2011